Terms And Conditions

• ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ • Trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này (“ĐKSDDV”), trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:“Tài Khoản” có nghĩa là một tài khoản trực tuyến mà KHÁCH HÀNG mở trên một nền tảng công nghệ của SPEZ, để qua đó ghi lại và theo dõi Phí Sử Dụng Dịch Vụ; “Công Cụ Cho Phép & Tính Phí” có nghĩa là một công cụ công nghệ mà SPEZ có thể cung cấp cho KHÁCH HÀNG vì mục đích cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng và vận hành Tài Khoản dưới hình thức một mã điện tử hoặc cuộc gọi kích hoạt qua điện thoại, hoặc một hình thức khác do SPEZ quyết định tại từng thời điểm;